مـراسم شب هفت شنبه, تیر ۱۹ام, ۱۳۹۵ 

کل نفس ذائقه الموت ثم إلینا ترجعون

کسی که ناز مرا میکشید ، مادر بود
کسی که حرف مرا می شنید ، مادر بود
کسی که گنج به دستم سپرد ، بود پدر
کسی که رنج به پایم کشید ، مادر بود

کسی که شیره جان می مکید ، من بودم
کسی که روح به تن میدمید ، مادر بود
کسی که در دل شب از صدای گریه من
سپند وار ز جا می جهید ، مادر بود
کسی که خاری اگر پیش پای من میدید
چو غنچه جامه به تن میدرید ، مادر بود

کسی که اگر دور میشدم ز دامانش
برهنه پا ، زپیم میدوید ، مادر بود
کنار بستر بیماریم ، پرستاری
که تا به صبح نمی آرمید ، مادر بود
به روزگار جوانی کسی که قامت او
به زیر بار محبت خمیــد ، مادر بود

کسی که در غم و اندوه و در پریشانی
به درد های دلم می رسید ، مادر بود

غرض ، کسی که ز دنیا و آرزوهایش
برای خاطر من دل برید ، مادر بود

یکی شکسته قفس ماند و خسته مرغی زار

که از ثــــری به ثـــــریا پرید ، مــــــادر بود

کاخ بلند اندیشه پارسیان

Mr.musavi در سنگ سرسرای هتل بزرگ داریوش نوشته شده است : کاخ بلند اندیشه پارسیان تا جاودانه تاریخ پاینده خواهد ماند٬زیرا ایرانیان با فرهنگ و تمدن خود نخواهند گذاشت که فرهنگ اجدادی از دست داده شود.

داریوش کبیر

dariush_statueبه خواست اهورامزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم. دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد. هم چنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد. آن چه را که درست است من آن رادوست دارم. من دوست برده ی دروغ نیستم. من بد خشم نیستم. حتی وقتی خشم مرا می انگیزاند، آن را فرو می نشانم. من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم.

آرشیو خبرها
پیوندها